crikle@internet.lu

dat ass net genuch fir ze liewen an ze vill fir ze stierwen