clkkarger@outlook.com

Hien huet d’Gescheitheet net mat Läffele gefriess
Hie stong net an der éischter Rei, wéi d’Gescheitheet verdeelt ginn ass