ch.munchen.@pe.lu

téckeleg
(Dat Wuert heescht “schwaach, wackeleg”)