carlo.stemper@gmail.com

hien huet eng laang Leitung
= e brauch laang, bis en eppes (oder dat) versteet