Ac7CLHtfhI

de Kleesche geet an d’Éislek op eng Kopp an huerteg an den Himmel erop.