wie frech ass ewéi en Hond, dee lieft ewéi en Här

déi frech Leit kréien ëmmer alles, wat se wëllen