wann s du miss nomaachen, wat dee kann, da miss de de Plakege weisen

du bass net amstand, dat nozemaachen, wat dee kann