maach gemälleg, mir sinn net am Hee!

maach gemälleg, et gëtt kee Grond, fir sech ze tommelen!