hien huet e Knuet an der Leitung

hie versteet net direkt, wat gemengt ass