hien ass um Dill, éier der Däiwel Schong an Huesen unhuet

hien ass mueres ganz fréi aktiv