hie steet do ewéi d’Kand beim Dreck

hie weess net, wat e soll soen oder maachen