hie läit nach am Jelli

hie läit nach am Bett, well e gëschter ze vill gedronk huet