hie gaapst ewéi e Klouschteriesel!

hie mécht de Mond ganz grouss op, wann e gaapst