et soll een d’Mais net bei de Speck spären

et soll ee keen a Versuchung féieren