et hat eng gutt Nonn fir hie gebiet

hien hat Gléck am Ongléck