ech hu vun der Doud an der Däiwel näischt verstanen

ech hunn absolut näischt verstanen