d’Lompe fänken un ze sténken

d’Affär gëtt brenzeleg