dee Kärel huet der Däiwel an der Panz!

dee Kärel ass duerchdriwwen