all Dëppe fënnt iergendwann säin Deckel

jiddweree fënnt iergendwann de Partner, dee bei e passt