ZrDWWQAUeI

En huet eng déck/fatzeg komme gelooss.
En huet eng déck/fett Bullett geluecht/gedréit.