ZCf0VPVeNn

Et gëtt een sou al wéi eng Kou, et léiert een ëmmerzou.