yoRgLjesdH

Wen näischt mécht, den näischt brécht.