wgEEw9oXgM

besser e Spatz an der Hand
wéi eng Dauf um Daach