vSW3RkT9on

däin Noper trëppelt dir e Piedchen an d’Haus
(däin Noper ass ëmmer bei dir)