v.zinelli@helbach.eu

d’Welt ass schéin
wieren d’Leit besser