UNNVntmPDX

Et ass keen Dëppen esou raschteg, et fënnt säin Deckel
(et gëtt ëmmer 1 Persoun, déi zou engem passt)