UeuhGFprYu

Iess dat fir d’éischt, wat ze vill ass!
(Wann ee mengt, et hätt een ze vill op den Teller kritt.)