STqF0KC8sh

Et gëtt een al wéi eng Kou an et léiert een ëmmer nach derzou.