SglTXrDouL

Eng Haasebottisch/eng Hoosebottisch
E Pottschamp (Pot de chambre)
´t ass schweins wouer (es ist geschweige wahr)
dacks – dacker (oft)