schuquel@hotmail.com

Wann s de net wëlls al ginn, muss de dech jonk ophänken.