schneiderdelanghe@gmail.com

Wat s de éischter stierfs,
wat s de méi laang dout bass