sanvita@yahoo.com

“wee gutt schmiert, wee gutt fiert, ween ze vill schmiert, bei der Däiwel fiert”