S8Z5IGc2v9

Wien de Misère huet, brauch fir de Spott net ze suergen.