rWYMA3bfwC

Du kanns dech dréinen a kéieren, wéi s de wëlls, den Aasch bleift ëmmer hannen.