REYKfJOwMk

Du hues dach de Klimpi vreckt.
Du hues d’Stuff net méi ganz miwweléiert.
Eng ugewichsten Ameis.
Hal de Bak a maach Zänn.