Q72EZZDCCr

– “Ech hunn Honger”
– “Leck Salz, da kriss de Duuscht”