pierre.schuller@yahoo.com

Dat ass wann d’Glacke méi déif hänke wéi d’Seel.