PESil776LE

– do verléiers de Schung an Huesen
– Ech muss rëm d’Käschten aus dem Feier huelen
– so et duerch d’Blumm
– hien ass ganz Feier a Flam