obrnYB67df

Mëss de ëm d’Schoul e grousse Bou, gëss de domm wéi eng Kou