nwohlfart@yahoo.de

Wann den Hond net geschass hätt, hätt en de Fuuss kritt.