martine.konsbruck@biwer.lu

De Wollef verléiert d’Har, mee d’Naupen net.

De ganzen Dag schéi Keele gespillt, an owes kee Stong an der Täsch.

Do engem Tram e Kalzong/Schiertech un, dann ass hatt/hien hannendrun.

Dee leschte Kostüm huet keng Täsch.

Wéi ech dem Iesel d’Freessen ofgewinnt hat, ass e futti gaang.

Wien de Spillmann dankt, dee seet, wat e spillt.

Häss de mech gëscht gedankt, da wär ech haut deng Mod.