m8G15oxCYv

Dat ass net dat Scheefchen, wéi et Woll dréit
D‘Zopp gëtt net esou waarm giess, wéi se gekacht gëtt
D‘Lekt sënn all fein, wann s de näischt mat en ze douen hass
De Bock zum Gäertner maachen
Se kachen all nëmme mat Waasser