m.rollerlux@t-online.de

si ass eng Quisel (=leeft ëmmer mam Rousekranz duerch et Géigend an ëmmer an der Mass )