m.rollerlux@t-online.de

en huet säI Geburtsschäi verluer
(e weess net méi, wou en hierkënnt, an ass agebilt)