m.rollerlux@t-online.de

et ass eng krank Dauf
ëmmer huet et eppes, wat net geet (Gesondheet)