m.rollerlux@t-online.de

mir Lëtzebuerger sinn Idealisten,
ausser et bréngt näischt