m.rollerlux@t-online.de

dat kanns de an d’Haascht schreiwen, dat ass muer giess