m.rollerlux@t-online.de

dee kanns de am Botter broden, deen ännert sech ni
(e bleift, wéi en ass)