m.rollerlux@t-online.de

däin Noper trëppelt dir e Piedchen an d’Haus
(däin Noper ass ëmmer bei dir)