m.rollerlux@t-online.de

hien huet eng Aachtche gemaach
[méindes net schaffen, an huet di al Woch méi laang gemaach]